top of page

Entertainment 

6BG | "CHiCNIC You Belong" |  RecFocus

Directed by Shohn. 

Director:  Shohn  

Procedure:   Shohn Page 

Director of Photography:  Noah Page

FPV Pilot:  Shohn Page

A Cam Operator:  Shohn Page

B Cam Operator:  Noah Page

bottom of page